Wągrowiec: Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie warsztatów Dojrzałego Macierzyństwa dla wychowanków pieczy zastępczej - beneficjentów projektu systemowego
Numer ogłoszenia: 367532 - 2013; data zamieszczenia: 11.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie, tel. 67 26 27 614, faks 67 26 27 614.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie warsztatów Dojrzałego Macierzyństwa dla wychowanków pieczy zastępczej - beneficjentów projektu systemowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów teoretycznych i praktycznych nt. Dojrzałego Macierzyństwa dla 27 osób - młodzieży w wieku od 15 do 25 roku życia - beneficjentów projektu, wychowanków rodzin zastępczych, placówek, wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki, w tym 16 - dziewcząt i 11 chłopców. Cel warsztatów: przygotowanie dziewcząt i chłopców do odpowiedzialnego pełnienia roli rodzica w przyszłości, odsunięcie decyzji o macierzyństwie do momentu osiągnięcia samodzielności i niezależności ( zdobycie wykształcenia, podjęcie pracy )Zagadnienia prowadzonych paneli warsztatowych ( zajęć teoretycznych) muszą uwzględniać: ciąża 9 odpowiedzialnych miesięcy, najważniejsze informacje z zakresu opieki i pielęgnacji noworodka, dziecko = odpowiedzialność, dziecko ma prawo Zakres świadczeń i kosztów, które poniesie Wykonawca: przeprowadzenie trzech paneli warsztatowych ze specjalistami dla 27 uczestników projektu i ich otoczenia: psychologiem 6h zegarowych- wymagane wykształcenie wyższe psychologiczne, pedagogiem 6h zegarowych - wymagane wykształcenie wyższe pedagogiczne, położna 6h zegarowych - minimum wykształcenie średnie medyczne w zawodzie położna. Godzinę zegarową stanowi 45 min zajęć i 15 min przerwy. Przeprowadzenie zajęć praktycznych z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu lalek fantomów, imitujących funkcje życiowe niemowląt , w ilości co najmniej 3 sztuki. Ilość dni zajęć praktycznych dla każdej z 16 dziewcząt z udziałem lalki fantomu w miejscu zamieszkania w ilości 3 dni ( 3 pełne doby), w tym: koordynowanie warsztatów praktycznych w miejscu zamieszkania beneficjenta, placówce, szkolenie przed przekazaniem lalki fantomu, kontakt telefoniczny z osobą, której przekazano lalkę - fantom w przypadku konieczności konsultacji, ewaluacja - sporządzenie raportu po zakończonych zajęciach praktycznych, indywidualnie dla każdej osoby oraz materiału będącego podsumowaniem realizacji projektu z uwzględnieniem założeń i osiągniętych celów. Zapewnienie suszu konferencyjnego na trzy spotkania ze specjalistami w postaci: ciastka, słodycze oraz napoje - woda gazowana i niegazowana, naczynia jednorazowe, materiałów szkoleniowych w wersji papierowej , opatrzonych w logo UE oraz POKL, niezbędne wzory logotypów dostarczy Zamawiający,przeprowadzenie badania ankietowego, wydania zaświadczenia, certyfikatu po zakończonych zajęciach. sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej po zakończonych warsztatach na nośniku typu CD lub DVD. Miejsce i termin realizacji przedmiotu zamówienia: panele warsztatowe - zajęcia teoretyczne: miasto Wągrowiec w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wyposażonym w niezbędne sprzęty i urządzenia: stoły, krzesła, sprzęt multimedialny w terminie od 12.10.2013r. do 27.10.2013r. w systemie weekendowym ( sobota, niedziela) w godzinach od 9.00 do 15.00, zajęcia praktyczne: indywidualne przekazanie sprzętu: lalek - fantomów poszczególnym osobom i przeszkolenie indywidualne każdej osoby: siedziba PCPR ul. Wierzbowa 1, Wągrowiec, praca z fantomem w miejscu zamieszkania beneficjenta. Zajęcia praktyczne w terminie od : od 4.11.2013r do 21.12.2013r. Do oferty należy załączyć informację dotyczącą dysponowania sprzętem specjalistycznym: lalki fantomy - min. 3 sztuki.( opis sprzętu wraz z fotografią)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 12.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru w sytuacji gdy: a) konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.wagrowiec.pl www.bip.wagrowiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec, pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2013 godzina 13:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec, pokój nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pn. Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie