Wągrowiec: Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie warsztatów Dojrzałego Macierzyństwa dla wychowanków pieczy zastępczej - beneficjentów projektu systemowego
Numer ogłoszenia: 418862 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 367532 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie, tel. 67 26 27 614, faks 67 26 27 614.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie warsztatów Dojrzałego Macierzyństwa dla wychowanków pieczy zastępczej - beneficjentów projektu systemowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów teoretycznych i praktycznych nt. Dojrzałego Macierzyństwa dla 27 osób - młodzieży w wieku od 15 do 25 roku życia - beneficjentów projektu, wychowanków rodzin zastępczych, placówek, wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki, w tym 16 - dziewcząt i 11 chłopców. Cel warsztatów: przygotowanie dziewcząt i chłopców do odpowiedzialnego pełnienia roli rodzica w przyszłości, odsunięcie decyzji o macierzyństwie do momentu osiągnięcia samodzielności i niezależności ( zdobycie wykształcenia, podjęcie pracy ).Zagadnienia prowadzonych paneli warsztatowych ( zajęć teoretycznych) muszą uwzględniać: Ciąża 9 odpowiedzialnych miesięcy, Najważniejsze informacje z zakresu opieki i pielęgnacji noworodka, Dziecko = odpowiedzialność, Dziecko ma prawo. Zakres świadczeń i kosztów, które poniesie Wykonawca: przeprowadzenie trzech paneli warsztatowych ze specjalistami dla 27 uczestników projektu i ich otoczenia: psychologiem 6h zegarowych- wymagane wykształcenie wyższe psychologiczne, pedagogiem 6h zegarowych - wymagane wykształcenie wyższe pedagogiczne, położna 6h zegarowych - minimum wykształcenie średnie medyczne w zawodzie położna. Godzinę zegarową stanowi 45 min zajęć i 15 min przerwy. Przeprowadzenie zajęć praktycznych z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu lalek fantomów, imitujących funkcje życiowe niemowląt , w ilości co najmniej 3 sztuki. Ilość dni zajęć praktycznych dla każdej z 16 dziewcząt z udziałem lalki - fantomu w miejscu zamieszkania w ilości 3 dni ( 3 pełne doby), w tym: koordynowanie warsztatów praktycznych w miejscu zamieszkania beneficjenta, placówce, szkolenie przed przekazaniem lalki fantomu, kontakt telefoniczny z osobą, której przekazano lalkę - fantom w przypadku konieczności konsultacji, ewaluacja - sporządzenie raportu po zakończonych zajęciach praktycznych, indywidualnie dla każdej osoby oraz materiału będącego podsumowaniem realizacji projektu z uwzględnieniem założeń i osiągniętych celów. Zapewnienie suszu konferencyjnego na trzy spotkania ze specjalistami w postaci: ciastka, słodycze oraz napoje - woda gazowana i niegazowana, naczynia jednorazowe,materiałów szkoleniowych w wersji papierowej , opatrzonych w logo UE oraz POKL, niezbędne wzory logotypów dostarczy Zamawiający,przeprowadzenie badania ankietowego, wydania zaświadczenia, certyfikatu po zakończonych zajęciach, sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej po zakończonych warsztatach na nośniku typu CD lub DVD. Miejsce i termin realizacji przedmiotu zamówienia:panele warsztatowe - zajęcia teoretyczne: miasto Wągrowiec w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wyposażonym w niezbędne sprzęty i urządzenia: stoły, krzesła, sprzęt multimedialny w terminie od 12.10.2013r. do 27.10.2013r. w systemie weekendowym ( sobota, niedziela) w godzinach od 9.00 do 15.00 zajęcia praktyczne: indywidualne przekazanie sprzętu: lalek - fantomów poszczególnym osobom i przeszkolenie indywidualne każdej osoby: siedziba PCPR ul. Wierzbowa 1, Wągrowiec, praca z fantomem w miejscu zamieszkania beneficjenta. Zajęcia praktyczne w terminie od : od 4.11.2013r do 21.12.2013r Do oferty należy załączyć informację dotyczącą dysponowania sprzętem specjalistycznym: lalki fantomy - min. 3 sztuki.( opis sprzętu wraz z fotografią).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10260,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ