1. Komu przysługuje ulga na dziecko.

Do korzystania z ulgi są uprawnieni nie tylko naturalni rodzice, ale także podatnicy pełniący funkcję rodziny zastępczej oraz będący opiekunami prawnymi małoletniego.

Wszystkie te osoby powinny posiadać dokument potwierdzający ich uprawnienia (w przypadku rodziców biologicznych wystarczy odpis aktu urodzenia; opiekunowie prawni powinni posiadać orzeczenie sądu). Przechowywanie takich dokumentów jest konieczne w razie kontroli Urzędu Skarbowego.

Rodzinne domy dziecka stanowią obecnie rodzinną formę pieczy zastępczej. Ostatecznie rozstrzyga to spór o to, czy prowadzący je opiekunowie mogą korzystać z ulgi prorodzinnej. Nie będzie już wątpliwości, że mają do niej prawo. Ministerstwo Finansów ostatecznie rozstrzygnęło spór, wyjaśniając, że wyłączenie z art. 27f ust. 2 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm. - odebranie dziecka rodzicom lub opiekunom i umieszczenie przez sąd w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie) nie dotyczy prowadzenia rodzinnego domu dziecka. W tym przypadku dziecko nie zostaje odebrane opiekunowi prawnemu, z którym mieszkało. Wręcz przeciwnie, mieszka z opiekunem prawnym w prowadzonym przez niego rodzinnym domu dziecka.

O ile zatem spełnione są inne warunki ustawowe, to opiekun prawny zamieszkujący z dzieckiem ma prawo do skorzystania z ulgi na dziecko, bowiem jednoczesne pełnienie funkcji opiekuna prawnego i sprawowanie opieki nad dzieckiem w ramach prowadzonej przez opiekuna placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego nie jest okolicznością, która uniemożliwia dokonanie odliczenia. Pozwala to opiekunom prawnym odliczać ulgę prorodzinną.

Pełnienie funkcji opiekuna prawnego dziecka, które zamieszkuje razem z opiekunem, uprawnia opiekuna do korzystania z tzw. ulgi prorodzinnej za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym sprawował on opiekę.

2. Ulga na dziecko obliczana proporcjonalnie do czasu opieki.

W przypadkach, gdy prawa opiekuńcze zostały przyznane osobie w trakcie roku podatkowego, wówczas z ulgi można skorzystać proporcjonalnie od czasu, kiedy uzyskano te prawa. Jeżeli przekazanie uprawnień następuje w trakcie miesiąca, każdemu z podatników opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

3. Nowe uprawnienie - PIT/UZ - deklaracja uzupełniająca - rozliczenie nowej ulgi na dzieci 2014.

Nowością w zeznaniu składanym za 2014 r. jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku na trzecie i czwarte, a także każde kolejne dziecko, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do ulgi oraz możliwość wnioskowania o zwrot nieodliczonej nadwyżki przysługującej ulgi ponad kwotę, którą odliczyli lub też o całą wartość ulgi na dziecko, w przypadku gdyby ich podatek wynosił zero złotych.

Formularz PIT/UZ przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym PIT-36 albo PIT-37 za 2014 r. korzystają z ulgi na dzieci, o której mowa w art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), a kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu.

Jeżeli podatnik nie wnioskuje o zwrot kwoty ulgi na dziecko, bo wykorzystał ją w pełni odliczając w zeznaniu podatkowym – nie musi składać PIT/UZ.

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny PIT/UZ. Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z ulgi, PIT/UZ wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.

W rozliczeniu za 2014 r. nie ulega zmianie wartość ulgi na pierwsze i drugie dziecko. Kwota za pierwsze dziecko wynosi 92,67 zł ulgi za każdy miesiąc przy czym prawo do ulgi zależy od wysokości zarobków rodziców lub opiekunów. W przypadku dwójki dzieci ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde z dzieci, jednak nie ma znaczenia ile rodzice lub opiekunowie zarabiają.

Nowością są kwoty ulgi w przypadku:

- ulgi przysługującej na troje dzieci - kwota ulgi na pierwsze i drugie dziecko wynosi 92,67 zł, a na trzecie - 166,67 zł miesięcznie (dotychczas było to 139,01 zł),

- ulgi przysługującej na czworo lub więcej dzieci - kwota ulgi na pierwsze i drugie dziecko wynosi 92,67 zł, a na trzecie - 166,67 zł miesięcznie (dotychczas było to 139,01 zł), a na czwarte i kolejne dzieci 225 zł miesięcznie.

 

Ilość dzieci Łączna wartość ulgi 
1 dziecko 1112,04 zł
2 dzieci  2224,08 zł 
3 dzieci 4224,12 zł
4 dzieci 6924,12 zł
5 dzieci 9624,12 zł
6 dzieci 12324,12 zł

Ulga na dzieci odliczana jest od podatku. Dotychczas zatem podatnik musiał posiadać wystarczająco duże zarobki, od których musiał płacić podatek, by z niej w ogóle korzystać.

Rozpoczynając od rozliczenia podatkowego za 2014 r., możliwy jest również zwrot  niewykorzystanej kwoty ulgi w sytuacji, gdy przysługuje ona, lecz nie rodzice (opiekunowie) nie posiadają wystarczających dochodów, w konsekwencji czego ich podatek do zapłaty jest niski i nie mają od czego odliczyć ulgi na dzieci.

W takiej sytuacji mogą oni wnioskować (na druku PIT/UZ) o zwrot nieodliczonej nadwyżki ponad kwotę, którą odliczyli lub też o całą wartość ulgi na dziecko, w przypadku gdyby ich podatek wynosił zero złotych.

Istnieje jednak limit, do wysokości którego rodzice (opiekunowie) mogą odzyskać kwotę ulgi nie mogąc odliczyć jej od podatku. Zwrot kwoty ulgi przysługuje bowiem maksymalnie do wartości składek ZUS oraz zdrowotnych opłaconych lub pobranych od podatnika, rozliczanych w danym roku w jego deklaracji PIT-37 lub PIT-36. Chodzi o składki podlegające odliczeniu przez podatnika oraz jego małżonka. Jeżeli rozliczają się oni również na drukach PIT-28 lub PIT-36L i w tych deklaracjach odliczali jakieś składki ZUS lub zdrowotne, to ich wartość obniża wcześniejszą sumę składek z deklaracji PIT-36 i PIT-37.

Przykład:

Jan Kowalski i jego małżonka Janina Kowalska mają łącznie do odliczenia ulgę na dzieci w wysokości 6000 zł. Podatek Jana Kowalskiego wynikający z PIT-37 wynosi 1000 zł, podatek z zeznania Pani Janiny Kowalskiej wynikającej z PIT-36 to 1500 zł. Łączna wartość składek ZUS wynosi 3000 zł. Dodatkowo Pan Jan składa PIT-28, w którym odliczał ZUS w kwocie 1000 zł. Odejmując od 3000 zł kwotę 1000 zł, małżeństwo posiada limit zwrotu ulgi 2000 zł.
Od łącznej kwoty podatku, czyli 2500 zł małżeństwo odjęło ulgę 6000 zł. Pozostało im 3500 zł niewykorzystanej ulgi Limit ZUS wynosi 2000 zł, tyle zatem mogą oni uzyskać z powrotem. Nie będą mogli natomiast odzyskać 1500 zł – kwota ta nie przechodzi również do odliczenia w zeznaniu w następnym roku. 

UWAGA - zwrot niewykorzystanej ulgi, a świadczenia rodzinne!

Otrzymana przez podatnika kwota niewykorzystanej ulgi będzie miała wpływ przy ustalaniu dochodu rodziny podatnika dla potrzeb ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.

Dochodem dla celów świadczeń rodzinnych będą m.in. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Będą nimi również kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli w ramach zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej).

PCPR zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenie podatku za rok 2014 przez podatników zatrudnionych w Centrum, a powyższe ma na celu wypełnienie jedynie obowiązku informacyjnego leżącego po stronie Zleceniodawcy.