Powiatowy Program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2016-2018.

W dniu 30 września 2015 roku Rada Powiatu Wągrowickiego przyjęła Powiatowy Program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2016-2018. Celem realizacji trzyletniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej jest rozwój, doskonalenie i profesjonalizacja funkcjonującego w Powiecie Wągrowieckim systemu rodzinnej pieczy zastępczej. Sprawnie funkcjonujący - adekwatny do potrzeb związanych z zapewnieniem dzieciom czasowej opieki i wychowania - powiatowy system pieczy zastępczej, wzmocniony zostanie poprzez: podniesienie wiedzy, umiejętności i świadomości personelu organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka; podniesienie poziomu współpracy między rodziną zastępczą i organizatorem pieczy zastępczej w lokalnej rzeczywistości społecznej; rozwój stałej i systematycznej lokalnej sieci współpracy między organizatorem pieczy zastępczej a lokalnymi organizacjami pozarządowymi, których działania dotyczą rodzin zastępczych; polepszenie procesu jakości zbierania informacji , lepsze funkcjonowanie rodziny zastępczej, zapewnienie jej dostosowanego do potrzeb wsparcia; osiągnięcie równowagi psychicznej dziecka w pieczy zastępczej; usprawnienie koordynacji procesu przekazania dziecka pomiędzy różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za sytuację dziecka oraz rodziną zastępczą i poprawa współpracy zwłaszcza z kuratorami sądowymi oraz wdrożenie rekomendowanych na poziomie krajowym standardów opieki i wychowania.

Powiatowy Program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2016-2018 {HTML]

info. wytworzył : Edyta Owczarzak