Zbiór aktów prawnych i przepisów regulujących działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Rozporządzenie w sprawie procedury "Niebieskie karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" [PDF, 374 KB]

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [PDF,534 KB]

 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [PDF, 660 KB]

 

Ustawa o pomocy społecznej [PDF, 580 KB]

 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [PDF, 256 KB]

 

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [PDF, 72 KB]

 

Rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej [PDF, 131 KB]

 

Rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej [PDF,206 KB]

  

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie [PDF, 178 KB]

 

Rozporządzenie w sprawie mieszkań chronionych [PDF, 175 KB]

 

Akty prawa miejscowego

 

UCHWAŁA NR XXXIX /270/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wapnie [DOC, 68KB]

 

Sprawozdanie z działalności WTZ w Wapnie za 2013 rok [PDF, 2.45MB]

 

UCHWAŁA NR XXXIX /271/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu [DOC, 67KB]

 

Sprawozdanie z działalności WTZ w Wągrowcu za 2013 rok [PDF, 2.77MB]

 

UCHWAŁA NR XXXIX /269/ 2014 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego [DOC, 26KB]

 

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok [PDF, 625KB]

 

UCHWAŁA NR XXXV /239/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie likwidacji Rodzinnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Skokach [DOC, 36KB]  

 

Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2013 roku [DOC, 58 KB]

 

Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Powiatu Wągrowieckiego [DOC, 46 KB]

 

Uchwała Zarządu Powiatu Wągrowieckiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu [DOC, 358 KB]

 

Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w 2012 roku [DOC, 51 KB]

 

Uchwała zmieniająca uchwałę z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej [DOC, 141 KB]

 

Uchwała Zarządu Powiatu Wągrowieckiego w sprawie trybu postępowania w przypadku przyznawania środków na realizację pieczy zastępczej [DOC, 254 KB]

 

Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej [PDF, 82 KB]

 

Uchwała Rady w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu [DOC, 65 KB]