Wnioski i pliki do pobrania dla interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

Wnioski i pliki do pobrania dotyczace Powiatowego Zespolu do Spraw Orzekania o Niepelnosprawnosci 

Zaświadczenie lekarskie

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - dzieci [PDF, 2329 KB]


Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - dorośli [PDF, 2454 KB] 


Wniosek o wydanie karty parkingowej [PDF, 2966 KB]


Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej [PDF, 161KB]


Do wniosku o wydanie karty parkingowej - nr konta [DOC, 120 KB]

 

Wnioski i pliki do pobrania dotyczące pomocy ze środków PFRON

WNIOSEK MODUŁ III (jesien-2020) [PDF, 178KB]

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY [DOC, 51KB]

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  [DOC, 84KB]

Wniosek dot. programu Aktywny samorząd MODUŁ I [DOC, 601KB]

Zaświadczenie lekarskie - MODUŁ I - OBSZAR A - pilotażowego programu Aktywny samorząd [DOC, 515KB]

Zaświadczenie lekarskie - MODUŁ I - OBSZAR B - pilotażowego programu Aktywny samorząd [DOC, 515KB]

Zaświadczenie lekarskie - MODUŁ I - OBSZAR C - pilotażowego programu Aktywny samorząd [DOC, 529KB]

Wniosek sprzęt rehabilitacyjny podmioty [PDF, 114KB]

Wniosek sport, kultura, rekreacja podmioty [PDF, 92KB]

Wniosek w sprawie uczestnictwa w realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

 

Wniosek STUDENT - 2019 [DOC, 636KB]

 

Zaświadczenie STUDENT - 2019 [DOC, 25KB]

 

Wystąpienie - opisy projektów zgłoszonych do samorządu powiatowego przez projektodawców do dofinansowania ze środków PFRON [DOC, 200KB]

 

WNIOSEK - o dofinansowanie z środków PFRON projektu w ramach obszaru E [DOC, 92KB]

 

Wniosek - o dofinansowanie ze środków PFRON zawierający opisy projektów własnych samorządu powiatowego [DOC, 236KB]

  

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY [DOC, 50KB]

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚRODKÓW PFRON [DOC, 82KB]

  

ZAŚWIADCZENIE – dotyczące średniej z ocen wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb Realizatora pilotażowego programu „Aktywny samorząd” [DOC, 25KB]

 

Wniosek o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych [DOC, 44 KB]

 

Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym [DOC, 32 KB]

 

Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego [DOC, 37 KB]

 

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektoniczych [DOC, 231 KB]

 

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych [DOC, 76 KB]

 

  

Wnioski i pliki do pobrania dotyczące pieczy zastępczej 

Dla kandydatów na rodziców zastępczych

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze [DOC, 17KB]

 

Wniosek kandydata o przyjęcie na szkolenie dla rodzin spokrewnionych [DOC, 14KB]

 

Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów na rodziny zastępcze [DOC, 15KB]

 

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wydane dla potrzeb pieczy zastępczej [DOC, 16KB]

 

Zgłoszenie kandydatury do odbycia szkolenia na zawodową, niezawodową rodzinę zastępczą [DOC, 25KB]


Dla istniejących rodzin zastępczych

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU DO ŚWIADCZENIA NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ : SPOKREWNIONEJ / NIEZAWODOWEJ / ZAWODOWEJ / RODZINNYM DOMU DZIECKA, ZWANEGO DALEJ „DODATKIEM WYCHOWAWCZYM” [DOC, 48KB]

 

Rozliczenie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przyznanych decyzją rodzinie zastępczej/ prowadzącym RDD [DOC, 57KB]

 

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka [DOC, 70 KB]

 

Wniosek o o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka [DOC, 21 KB]

 

Wniosek o przyznanie pomocy związanej z remontem lokalu rodzinnego domu dziecka [DOC, 50 KB]

 

Wniosek o przyznanie pomocy związanej z remontem lokalu rodziny zastępczej [DOC, 49 KB]

 

Wniosek o o przyznanie świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego [DOC, 32 KB]

 

Wniosek o o przyznanie świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego - RZ o charakterze pogotowia [DOC, 32 KB]

 

Wniosek o przyznanie pomocy czasowej w formie rodziny pomocowej [DOC, 29 KB]

 

Wniosek o zatrudnienie osoby zajmującej się opieką i wychowaniem w zawodowej rodzinie zastępczej i RDD[DOC, 28 KB]

 

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka [DOC, 40 KB]

 

 

Wnioski i pliki do pobrania dotyczące projektu EFS

 

Deklaracja kandydata do projektu w 2013 roku [DOC, 159 KB]

 

Ankieta rekrutacyjna kandydata do projektu w 2013 roku [DOC, 158 KB] 

 

Inne wnioski i pliki do pobrania 

Wniosek o świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

WNIOSEK w sprawie uczestnictwa w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” [DOC, 265KB] 

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek (piecza zastępcza) [DOC, 22 KB]

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek (pomoc społeczna) [DOC, 18 KB