W związku z przystąpieniem Powiatu Wągrowieckiego do realizacji w 2022 roku Programu wyrównywania różnic między regionami III - realizator Programu- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zaprasza uprawnione  podmioty do składania wniosków.

     Celem programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo  i społecznie.

W 2022 roku  będą  realizowane  następujące obszary Programu:

 • Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Wysokość dofinansowania wynosi do 35% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 165 000 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych - część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

 • Obszar B – likwidacja barier w urzędach gminnych i powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania

Wysokość dofinansowania wynosi do 35% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 150 000 zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

 • Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych

Wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 34 000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

 • Obszar D – likwidacja barier transportowych

Wysokość dofinansowania wynosi do 75% kosztów realizacji projektu w przypadku placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz do 85% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej. Maksymalna kwota dofinansowania:

 1. 120 000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 2. 100 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 3. 300 000 zł dla autobusów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
 2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
 3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych

Wysokość dofinansowania wynosi do 20% całkowitych kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 15 000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

 • Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej

Wysokość dofinansowania wynosi do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15 000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

 • Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane  przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi. O dofinansowanie mogą ubiegać się powiaty.

Termin i miejsce składania wniosków :

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G  należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2022 r.

( Wnioski dotyczące  obszaru A i E programu należy  składać bezpośrednio do Oddziału PFRON w Poznaniu zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i E programu. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec (I pietro, pokój nr 6)

Druk wniosku dostępne są na stronie internetowej www.pcprwagrowiec.pl w zakładce „wnioski i pliki do pobrania”. Zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu proszeni są o zapoznanie się z zapisami programu, procedurami realizacji oraz zasadami dotyczącymi wyboru dofinansowania i rozliczania projektów dostępnymi na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „O Funduszu” - „Programu i zadania PFRON”.

Osoby do kontaktu w PCPR : P. Artur Szyper, P. Edyta Owczarzak

tel. 67-2627614, kom. 607 631 900,  609 702 181