Ważna informacja!


Od 1 czerwca 2022 roku zmiana wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinne domy
dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodzinne formy pieczy zastępczej

Nowe stawki wsparcia określa Obwieszczenie  Ministra  Rodziny i  Polityki  społecznej z 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot
świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny  dom   dziecka  oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej
(M.P.z 2022 r. poz. 292 ).
Zgodnie z nim:
 świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, które zostało umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej wzrośnie
z 746 zł do 785 zł;
 świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, które zostało umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej , zawodowej
oraz rodzinnym domu dziecka wzrośnie z 1131 zł do 1189 zł;
 do 239 zł ( wzrost o 12 zł) wzrośnie dodatek dla dziecka niepełnosprawnego oraz dla dziecka umieszczonego na podstawie ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Wzrosną również minimalne kwoty pomocy dla usamodzielnianych podopiecznych rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy
zastępczej (na usamodzielnienie, pomoc rzeczową oraz kontynuację nauki ).


Otrzymanie świadczeń w nowych wysokościach nie wymaga składania wniosków - decyzje zostaną zmienione z urzędu.