Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje, że Powiat Wągrowiecki zamierza
przystąpić do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób
niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki,
  wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki
  oświatowej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:
  asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog,
  psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu
  bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie
  wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana
  spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym
oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym


Adresatami/uczestnikami programu są następujące osoby:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
  ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na
  co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  a. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62
  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
  osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
   
  Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o dostarczenie karty zgłoszenia

do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu , ul. Wierzbowa 1,
do dnia 8 listopada br. do godz. 12.00 (data wpływu do PCPR).
Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja
2023:  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-
ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby
Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

ZAŁĄCZNIK:
Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023