Sali niebieska Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN w dniu 8 lutego 2023 roku ( środa) od godziny 11.00.

Będziemy rozmawiać  o:

-  programach  celowych  PFRON:  o 1). „Aktywnym Samorządzie”, 2). „Dostępnym mieszkaniu”, 3). „Mieszkaniu dla absolwenta”, 4). „Programie wyrównywania różnic między regionami III”,5). „Programie samochodowym”,innych  dostępnych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -   przyjętych na rok 2023 zasadach  dofinansowań  ze środków algorytmowych PFRON będących do dyspozycji samorządu powiatowego do:  uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych; likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu oraz  technicznych, zakupu przedmiotów ortopedycznych , środków pomocniczych oraz zakupu sprzętu do rehabilitacji  w warunkach domowych;

-uzasadnieniu wyboru, trafności celów operacyjnych oraz zadań zaprojektowanych dla osób niepełnosprawnych -  grupy adresatów wysokiego ryzyka socjalnego w tworzonej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do 2030 roku;

-korzyściach  z terapii zajęciowej  prowadzonej  w warsztatach  terapii zajęciowej  oraz zajęć  w środowiskowych domach samopomocy na terenie Powiatu Wągrowieckiego

-doświadczeniach z realizowanych w gminach programów z zakresu opieki wytchnieniowej oraz asystentury osobistej  dla osób niepełnosprawnych, omówienie zasadności podjęcia wspólnej inicjatywy ;

- innych inicjatywach oraz projektach  dedykowanych  niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu wągrowieckiego realizowanych przez ngo, inne jednostki, instytucje, organizacje oraz  zgłoszonych potrzebach  wymagających pilnego zaopiekowania.