Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje przez okres, w którym rodzina pomocowa sprawuje nad dzieckiem pieczę zastępczą, tj. od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej do dnia faktycznego opuszczenia tej rodziny przez dziecko. Wyjaśniam dodatkowo, że świadczenie wychowawcze jest świadczeniem niepodzielnym, a to oznacza, że w przypadku gdy rodzina pomocowa sprawuje nad dzieckiem pieczę przez niepełny miesiąc, przysługuje jej prawo do świadczenia wychowawczego za ten miesiąc w pełnej wysokości, czyli w kwocie 500 zł. Dotychczasowa rodzina zastępcza, która w związku z  przekazaniem dziecka do rodziny pomocowej nie będzie sprawować  opieki nad dzieckiem powinna poinformować o tym fakcie ZUS w ciągu 7 dni od umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej. Informacje taką powinna przekazać na formularzu POG w nawiązaniu do poprzednio złożonego wniosku.  Tak samo powinna postąpić po ponownym przyjęciu dziecka po zakończeniu pobytu dziecka w rodzinie pomocowej.

źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Centrum Obsługi Telefonicznej - tel. 22 560 16 00