Kampania informacyjno-edukacyjna ROPS pod hasłem “PRAWDZIWI LUDZIE”propagująca troskę o nasze zdrowie psychiczne
https://rops.poznan.pl/zdrowiepsychiczne/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Wągrowcu informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań przewidzianych do realizacji w 2021 roku w zakresie:

  • organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Beneficjentami środków PFRON mogą być :
1. osoby prawne;
2. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli :
- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu w wysokości co najmniej 40%) ;
- nie mają zaległości finansowych wobec Funduszu.

Uprawnione podmioty mogą przesyłać w formie papierowej wnioski do tutejszego Centrum nieprzekraczalnie – do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje pod numerem kom. 607 631 900 lub 67 26 27 614.

Wnioski są dostępne w zakładce: wnioski i pliki do pobrania.

 

Uwaga !!!

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Przedłużenie terminu naboru w ramach programu  " Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi  w Module  III

Informujemy, iż Zarząd Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III  programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 3 kwietnia 2020 r.

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje:

  • wydłużenie do dnia 16 listopada 2020 r. terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu o dofinansowanie w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 15 października 2020 r.),
  • wydłużenie do dnia 30 listopada 2020 r. terminu składania przez realizatorów programu do PFRON zapotrzebowań na środki w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 2 listopada 2020 r.),
  • wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

W związku z podjętą decyzją zmodyfikowany został wzór załączników nr 1 oraz 3 do „Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zgodnie z powyższymi zmianami.

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem programu SOW lub w formie papierowej w siedzibie PCPR, ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec

Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków nastąpi po złożeniu przez Powiat Wągrowiecki zapotrzebowania i otrzymania dodatkowych środków PFRON.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

Wniosek do pobrania - w zakładce PLIKI / WNIOSKI I PLIKO DO POBRANIA