UWAGA, UWAGA! OGŁASZAMY KONKURS NA LOGO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄGROWCU REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej w PCPR Wągrowcu

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
2. Logo wykorzystywane będzie przez Centrum do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs trwa od 30.04.2021r.. do 30.06.2021r.
2. W konkursie mogą brać udział wszyscy podopieczni rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz podopieczni placówki opiekuńczo-wychowawczej w powiecie wągrowieckim, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
3. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (zespół do 4 osób).
4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki.
2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
3. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami;
• być czytelne i łatwe do zapamiętania,
• być łatwo identyfikowane dla naszej działalności
• wzbudzać pozytywne emocje,
• logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Podpisane prace (imię i nazwisko) należy składać do dnia 30.czerwca 2021r. u Pani Beaty Książkiewicz lub Pani Pauliny Wolter – sala 7 w budynku PCPR w Wągrowcu przy ul. Wierzbowej 1 lub przesłać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi PCPR,
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3) czytelność i funkcjonalność projektu,
4) estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
3. Planowana data ogłoszenia wyników lipiec 2021r.
4. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.
5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie www.pcprwagrowiec.pl

 

Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa (w przypadku pandemii wirtualna), prezentująca wszystkie prace.

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

Organizatorzy

pcpr plakat

KOMUNIKAT

W sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w Wągrowcu informuje, że zgodnie z art. 15h ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568 z późn. zm.) przedłużona zostaje ważność posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych w następujący sposób:

1. Orzeczenia, których ważność:

a) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy (tj. w okresie od 09.12.2019 r. do 07.03.2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

b) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – 08.03.2020 r., zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Karty parkingowe:

a) w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności karty parkingowe wydane w oparciu o orzeczenia wymienione w pkt 1 a i b niniejszego komunikatu również zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

b) karty parkingowe dla placówek, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Z uwagi na epidemię COVID-19 informujemy, że posiedzenia składów orzekających odbywają się do odwołania bez udziału osoby orzekanej (w trybie zaocznym).

Od dnia 1 marca 2021 roku zapraszamy niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wągrowieckiego - zainteresowanych uzyskaniem pomocy- do składania za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW)
wniosków dotyczących poniższych obszarów i form wsparcia:

Moduł I PROGRAMU

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób
  ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2021 r.

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2021 r.

Uwaga! Tylko w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach pracownik PCPR może złożyć za wnioskodawcę wniosek w systemie SOW

Moduł II PROGRAMU

Kontynuujemy realizację modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie średnim i wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/)
już od dnia 1 marca 2021 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

 • dnia 31 marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
 • dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Wysokość dofinansowania

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

 • do 1.000 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
 • o do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,

2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

4. Progresywny i motywacyjny dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia

Obsługę merytoryczną i finansową Programu prowadzi:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1

tel. 67-2627614, 67-2627933 , kom 607 631 900 ,

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.