Budynek D szpitala w Wągrowcu stał się siedzibą Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Oficjalne otwarcie placówki odbyło się 17 kwietnia. Ośrodek, działający na podstawie umowy z NFZ oferuje:

  • diagnostykę psychologiczną,
  • psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną,
  • wsparcie psychologiczne i środowiskowe.

W ramach pomocy oferowanej można skorzystać z:

  • porad psychologicznych diagnostycznych,
  • porad psychologicznych,
  • sesji psychoterapii indywidualnej,
  • sesji terapii rodzinnej,
  • sesji terapii grupowej,
  • sesji wsparcia psychospołecznego,
  • wizyt, porad domowych lub środowiskowych.

Działalność ośrodka jest oparta na idei pracy środowiskowej - zespół specjalistów, przede wszystkim koncentruje się na współpracy z rodziną dziecka oraz jego środowiskiem szkolnym. Z tego powodu NFZ zaleca wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Do Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży nie jest wymagane skierowanie. Świadczenia są udzielane bezpłatnie.

Rejestracja: tel. 507 536 343 lub 530 612 619.

Załączniki:

OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MLODZIEZY W WAGROWCU [PDF]

Ośrodek Środowiskowej Opeiki Psychologicznej [PDF]

Starosta Wągrowiecki  zaprasza organizacje pozarządowe, fundacje  oraz jednostki  samorządu terytorialnego do zgłaszania w terminie  do 20 maja 2023 roku kandydatur  do  Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy  Staroście Wągrowieckim.

Do  zakresu działania Rady  należeć będzie  inspirowanie   przedsięwzięć   zmierzających  do integracji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych  oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych; opiniowanie  projektów  powiatowych   programów  działań na rzecz  osób niepełnosprawnych oraz  ocena realizacji programów; opiniowanie  projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie  w sprawie powołania  opublikowane zostało  w dniu 21 marca 2023 w Dzienniku Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego   https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3057

Formularz  zgłoszeniowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu – Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie wągrowieckim, zaprasza na kolejne z zaplanowanych cyklicznych spotkań szkoleniowo – warsztatowych, tym razem z psychologiem – Panem Markiem Laube na temat

„zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży- przyczyny, profilaktyka, terapia”

Miejsce spotkania : Miejski Dom Kultury – Wągrowiec ul. Kościuszki 55

Termin spotkania : 5 kwietnia 2023r. ( środa)

od godz. 10.00 do godz. 11.30.

Po zakończonym spotkaniu o godz. 11.45 w ramach grupy wsparcia, zapraszamy na seans filmowy.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o możliwości uczestnictwa zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje telefonicznie/mailowo: kierownik Zespołu pieczy zastępczej P. Irena Kotwica tel. 067 26 27 614; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa za pomocą słów jest jednak utrudniona, a często wręcz niemożliwa. W takich przypadkach z pomocą przychodzi język migowy. Komunikacja za pomocą gestów wspartych mimiką pozwala skutecznie zastąpić dźwięki. Nauka języka migowego zwiększa możliwości uczestnictwa osób niesłyszących z w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawia komfort codziennego życia, w tym funkcjonowanie w otoczeniu domowym.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności. Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania będą znajdować się w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-do-szkolenia-jezyka-migowego-i- innych-srodkow-komunikowania-sie oraz w serwisie iPFRON+: https://portal- ipfronplus.pfron.org.pl/ po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw nowego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika, co powinno nastąpić najpóźniej do dnia 21 marca 2023 r.

Do złożenia wniosku elektronicznego niezbędne będzie posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Instrukcja założenia Profilu Zaufanego dostępna jest w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Osoby, które chcą złożyć wniosek, mogą już dziś założyć konto w systemie iPFRON+ pod adresem https://ipfronplus.pfron.org.pl/. Rejestracja nowego użytkownika następuje po wybraniu w menu przycisku „dodaj nowy wniosek” lub „zaloguj przez login.gov.pl”. W kolejnym kroku użytkownik zostaje poproszony o uwierzytelnienie za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP i dokonuje rejestracji w systemie. Cała procedura zajmuje tylko kilka minut.


W celu zwiększenia wiedzy na temat obsługi i funkcjonalności systemu warto skorzystać z zasobów platformy edukacyjnej (https://edukacja.pfron.org.pl).


Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.  

Daniel Cymbaluk, koordynator projektu iPFRON+

Program „Aktywny Samorząd” 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu – realizator Programu na terenie Powiatu Wągrowieckiego zaprasza uprawnione osoby niepełnosprawne do składania, za pośrednictwem internetowego Systemu Obsługi Wsparcia ( SOW) wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON.

Moduły, obszary i zadania programu, które realizowane są w 2023 roku:

Moduł I

Llikwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie nr 1 i 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- Zadanie nr 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie nr 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- Zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- Zadanie nr 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- zadanie nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

- Zadanie nr 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym

- w przypadku Modułu I – od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku

- dwa terminy przyjmowania wniosków dla Modułu II, pierwszy od 1 do 31 marca 2023 roku– dotyczy wniosków dla roku akademickiego 2022/2023 i drugi termin
– 1 września do 10 października 2023 roku dla wniosków dot. roku akademickiego 2023/2024.

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1, tel. 67 2627614, kom. 607 631 900.

Program i procedury realizacji programu są dostępne na stronie: www.pfron.org.pl
Zachęcamy składania wniosków o dofinansowanie przez Internet, oszczędzając czas, nie wychodząc z domu i nie stojąc w kolejkach.