Szanowni Państwo,

Fundacja Edukacji Nowoczesnej organizuje kolejną edycję projektu psychologicznego skierowanego do osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych. Zachęcamy do opublikowania poniższej informacji o projekcie oraz dziękujemy za zainteresowanie!

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

Miniona sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia spowodowały pogorszenie się stanu psychicznego wielu osób. Skutki wprowadzonych obostrzeń – związanych z izolacją, ograniczeniem kontaktów międzyludzkich, ale także utrudnionym dostępem do świadczeń terapeutycznych, odczuły szczególnie mocno osoby z niepełnosprawnościami oraz ich najbliżsi.

Celem niniejszego zadania jest poprawa kondycji psychicznej osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych (rodziców, dzieci, rodzeństwa, wnuków, opiekunów, przyjaciół etc.). W ramach projektu każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z 15 godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem. Beneficjenci projektu będą mogli wybrać formę spotkań w zależności od własnych możliwości i preferencji. Porady psychologiczne udzielane będą zarówno stacjonarnie, jak i za pomocą środków porozumiewania się na odległość/online (telefon, Skype itp.).

Do wzięcia udziału w projekcie wymagane są następujące dokumenty:

• Dla osób z niepełnosprawnością – dokument poświadczający niepełnosprawność oraz stopień bądź inny dokument równoważny; formularz zgłoszeniowy.
• Dla osoby najbliższej – dokument poświadczający niepełnosprawność osoby, z którą jest spokrewniona; formularz zgłoszeniowy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 30.06.2023 r.

Zapraszamy do kontaktu!
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: +48 729 835 550

Projekt „Dbam o swoje zdrowie psychiczne 2023!” Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbliższych w zw. z negatywnymi konsekwencjami epidemii SARS-CoV-2” został sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kampania skierowana jest do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu   i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone

Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich - Państwowej Komisji zależy na tym, aby ten przekaz zapisał się w społecznej świadomości. Zdaniem jej członków, należy w większym stopniu zwrócić uwagę na dziecko, płynące od niego sygnały i nie lekceważenie tego co jest przez nie zgłaszane.

Celem jest jak najszybsza pomoc tym, które zostały skrzywdzone.

więcej o kamapanii : https://www.wagrowiec.pl/541,aktualnosci?tresc=17905

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu serdecznie zaprasza w dniu 27 stycznia 2023 roku dzieci z pieczy zastępczej na seans filmowy pt. MUMIA (duża sala MDK, start godz. 16 ).

Wejściówki do odbioru przy kasie MDK 15 minut przed seansem.

Czekamy na WasUśmiech

 

link do info. o filmie https://kino.mdkwagrowiec.pl/repertuar/2023/1/27

Uwaga!

Od dnia 2 stycznia 2023 roku obowiązują nowe formularze wniosków dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowania ze środków PFRON

Aktualizacji  ulegają formularze wniosków o dofinansowanie do:

  • uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami (oraz ich opiekunów) w turnusach rehabilitacyjnych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (dla osób indywidualnych),
  • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze,
  • likwidacji barier architektonicznych,
  • likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

Wnioski złożone na  nieaktualnych formularzach nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Aktualne druki wniosków wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać , wydrukować ze strony internetowej PCPR pod adresem:  https://www.pcprwagrowiec.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=112  oraz złożyć w formie tradycyjnej ( papierowej ) w siedzibie Centrum.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków   w formie elektronicznej w  Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

SOW to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Aby założyć konto w systemie SOW, wejdź na stronę: https://sow.pfron.org.pl/.  Należy kliknąć okienko rejestracji ( https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja ). Gdy uzupełnisz wymagane dane (imię, nazwisko, pesel, adres mailowy i numer telefonu) oraz zaakceptujesz regulamin, otrzymasz drogą mailową link aktywacyjny wraz z tymczasowym hasłem. Kliknij w link - Twoje konto zostanie automatycznie aktywowane. Od tego momentu możesz logować się na tej samej stronie: https://sow.pfron.org.pl/. Po zalogowaniu możesz uzupełnić dane w zakładce „edycja konta”, co przyspieszy proces składania wniosków, gdyż raz wypełnione informacje będą się automatycznie uzupełniały podczas wypełniania wniosków o dofinansowanie z środków PFRON.

W związku z przystąpieniem Powiatu Wągrowieckiego do realizacji w 2023 roku Programu
wyrównywania różnic między regionami III - realizator Programu- Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zaprasza uprawnione  podmioty do składania wniosków.
     Celem programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób
niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem
osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo  i społecznie.
W 2023 roku  będą  realizowane przez PFRON  następujące obszary Programu:
 Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych
Wysokość dofinansowania wynosi do 35% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż
185 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych
budynkach mieszkalnych - część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez
osoby niepełnosprawne.
 Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub
środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
Wysokość dofinansowania wynosi do 35% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż
165 000,00 zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty lub podmioty, które
prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.
 Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
Wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż
70 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób
prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na
tym stanowisku. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty, organizacje
pozarządowe.
 Obszar D – likwidacja barier transportowych
Wysokość dofinansowania wynosi do 75% kosztów realizacji projektu w przypadku
placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz do 85% w przypadku
projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej. Maksymalna kwota dofinansowania:
1. 135 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w
wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi
do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
2. 110 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej
„mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
3. 330 000,00 zł dla autobusów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje
pozarządowe, gminy lub powiaty,
2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich
terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach
dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
Wysokość dofinansowania wynosi do 20% całkowitych kosztów realizacji projektu, nie
więcej niż 16 500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały
korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co
najmniej 30% beneficjentów tego projektu. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy,
powiaty oraz organizacje pozarządowe.
 Obszar F – przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów
terapii zajęciowej
Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż
180 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury
istniejącego warsztatu terapii zajęciowej. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki
samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.
 Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na
finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych.
W przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane  przez
powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi
oraz właściwymi aktami wykonawczymi. O dofinansowanie mogą ubiegać się powiaty.
Termin i miejsce składania wniosków :
Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G  należy składać  w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 10 lutego 2023 r.
( Wnioski dotyczące  obszaru A i E programu należy  składać bezpośrednio do Oddziału
PFRON w Poznaniu zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania
projektów dotyczących obszaru A i E programu. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.)
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec (I
piętro, pokój nr 6)
Druk wniosku dostępne są na stronie internetowej www.pcprwagrowiec.pl w zakładce
„wnioski i pliki do pobrania”. Zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach
programu proszeni są o zapoznanie się z zapisami programu, procedurami realizacji oraz
zasadami dotyczącymi wyboru dofinansowania i rozliczania projektów dostępnymi na stronie
www.pfron.org.pl w zakładce „O Funduszu” - „Programu i zadania PFRON”.

Osoby do kontaktu w PCPR : P. Artur Szyper, P. Edyta Owczarzak
tel. 67-2627614, kom. 607 631 900,  609 702 181

Szanowni Państwo serdecznie zachęcamy do korzystania z internetowej i na bieżąco aktualizowanej wersji poradnika ABC OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI dostępnej pod adresem https://abc.lzinr.lublin.pl

"ABC osoby z niepełnosprawnościami" to zbiór przepisów prawnych dotyczących wszelkich aspektów życia osób z niepełnosprawnościami - od orzekania o niepełnosprawności, poprzez opiekę zdrowotną, edukację, pracę, pomoc społeczną i wsparcie ze środków PFRON, po wszelkiego rodzaju ulgi i uprawnienia. Dodatkowym atutem informatora jest zamieszczanie podstaw prawnych poszczególnych zapisów.

Realizatorem projektu jest Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu przy wsparci finansowym PFRON.