To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz, na poziom zero, posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka, nie ukończyłeś 65 roku życia, możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

Sprawdź jak uzyskać w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie dopłatę na zmianę mieszkania na wolne od barier architektonicznych pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-
real/dostepne-mieszkanie/dostepne-mieszkanie/

Z maksymalnymi kwotami dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania zapoznasz się

pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-
zadania-real/dostepne-mieszkanie/komunikaty/

Uwaga - ważna informacja dotycząca obsługi interesantów PCPR Wągrowiec w dniu 22 listopada 2022 roku (wtorek)

W dniu 22 listopada 2022 roku pracownicy PCPR przyjmują interesantów w godz. 7.30- 11.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Wągrowcu informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań przewidzianych do realizacji w 2023 roku w zakresie:

• organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
• zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Beneficjentami środków PFRON mogą być :
1. osoby prawne;
2. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli :
- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu w wysokości co najmniej 40%) ;
- nie mają zaległości finansowych wobec Funduszu.

Uprawnione podmioty mogą przesyłać w formie papierowej wnioski do tutejszego Centrum nieprzekraczalnie – do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje pod numerem kom. 607 631 900 lub 67 26 27 614.

Wnioski są dostępne w zakładce: wnioski i pliki do pobrania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje, że Powiat Wągrowiecki zamierza
przystąpić do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób
niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki,
  wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki
  oświatowej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:
  asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog,
  psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu
  bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie
  wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana
  spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym
oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym


Adresatami/uczestnikami programu są następujące osoby:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
  ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na
  co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  a. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62
  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
  osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
   
  Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o dostarczenie karty zgłoszenia

do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu , ul. Wierzbowa 1,
do dnia 8 listopada br. do godz. 12.00 (data wpływu do PCPR).
Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja
2023:  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-
ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby
Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

ZAŁĄCZNIK:
Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Plakat Las dla Wszystkich 1

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie  ze środków PFRON osoby  ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, a także  osoby mające otwarty  przewód doktorski  ( poza studiami doktoranckimi ).

Nabór wniosków dotyczy  semestru zimowego  roku akademickiego/szkolnego 2022/2023 potrwa do 10 października 2022 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem  systemu SOW (https://sow.pfron.org.pl/)

Nabór prowadzi PCPR Wągrowiec.