W imieniu podopiecznych i pracowników tutejszego Centrum  serdecznie dziękujemy  Fundacji Muszkieterów z siedzibą w Swadzimiu  za sfinansowanie  udziału  dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim w wyjeździe kolonijnym do Julinka.

Było wspaniale, cudownie, energetycznie i magicznie, a nasze dzieciaki już nie mogą doczekać się  kolejnych wakacji z Muszkieterami.

Pozdrawiamy  i raz jeszcze pięknie dziękujemy.

W linku  fotorelacja TVN z kolonii  https://dziendobry.tvn.pl/newsy/pogoda/wakacje-z-muszkieterami-w-parku-julinek-5997718

          Informujemy, że Powiat Wągrowiecki przyjął zaproszenie do realizacji programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Jednostką wyznaczoną  do obsługi wniosków i realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu.

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Dofinansowaniu podlegają koszty wynajęcie lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych spełniających indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, który spełnia warunki:

 1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy, ma charakter degresywny i wynosi:

 1. od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 2. od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta a jego maksymalna wysokość zależy od lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania: miasto wojewódzkie, gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim, pozostałe gminy w danym województwie oraz aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora Programu. Adresat Programu składa wniosek w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW).

LINK: https://sow.pfron.org.pl/logowanie

Termin naboru wniosków: od 22 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu,
ul. Wierzbowa 1, tel. 67 26 27 614

lub na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Załączniki:

 1. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/program/
 2. Treść programu oraz sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie (załącznik do programu): https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

Załączniki do pobrania:

Treść programu S-A-M Mieszkanie dla absolwenta

Załącznik nr 1 do programu S-A-M Mieszkanie dla absolwenta

Szczegółowe zasady S-A-M Mieszkanie dla absolwenta

Wzór zaświadczenia lekarskiego S-A-M Mieszkanie dla absolwenta (dysfunkcja narządu ruchu)

Wzór zaświadczenia lekarskiego S-A-M Mieszkanie dla absolwenta (dysfunkcja narządu słuchu)

Informujemy, że Powiat Wągrowiecki przyjął zaproszenie do realizacji programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie.

Jednostką wyznaczoną  do obsługi wniosków i realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu.

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 1. posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Wniosek może dotyczyć także osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora Programu.Adresat Programu składa wniosek w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW).

LINK: https://sow.pfron.org.pl/logowanie 

Termin naboru wniosków: od 22 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.
Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu,
ul. Wierzbowa 1, tel. 67 26 27 614
lub na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Załączniki:

 1. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/
 2. Treść programu i sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie (załącznik do programu): https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-obowiazujaca/

Załączniki do pobrania:

Treść programu S-A-M Dostępne mieszkanie
Załącznik programu S-A-M Dostępne mieszkanie
Szczegółowe zasady finansowania S-A-M Dostępne mieszkanie
Wzór zaświadczenia lekarskiego S-A-M Dostępne mieszkanie

 

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę
badawczą on-line, do wypełnienia której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich
opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego
rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne
byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem. 

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Poniżej przesyłam link do ankiety. Link jest uniwersalny, będzie działać zarówno po wysłaniu
mailem, zamieszczeniu na stronie internetowej czy też w mediach społecznościowych.

https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 19 sierpnia 2022 r.

dziendziecka

PIKNIK RODZINNY 1