Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Wągrowcu informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań przewidzianych do realizacji w 2023 roku w zakresie:

• organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
• zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Beneficjentami środków PFRON mogą być :
1. osoby prawne;
2. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli :
- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu w wysokości co najmniej 40%) ;
- nie mają zaległości finansowych wobec Funduszu.

Uprawnione podmioty mogą przesyłać w formie papierowej wnioski do tutejszego Centrum nieprzekraczalnie – do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje pod numerem kom. 607 631 900 lub 67 26 27 614.

Wnioski są dostępne w zakładce: wnioski i pliki do pobrania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje, że Powiat Wągrowiecki zamierza
przystąpić do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób
niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki,
  wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki
  oświatowej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:
  asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog,
  psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu
  bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie
  wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana
  spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym
oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym


Adresatami/uczestnikami programu są następujące osoby:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
  ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na
  co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  a. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62
  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
  osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
   
  Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o dostarczenie karty zgłoszenia

do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu , ul. Wierzbowa 1,
do dnia 8 listopada br. do godz. 12.00 (data wpływu do PCPR).
Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja
2023:  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-
ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby
Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

ZAŁĄCZNIK:
Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Plakat Las dla Wszystkich 1

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie  ze środków PFRON osoby  ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, a także  osoby mające otwarty  przewód doktorski  ( poza studiami doktoranckimi ).

Nabór wniosków dotyczy  semestru zimowego  roku akademickiego/szkolnego 2022/2023 potrwa do 10 października 2022 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem  systemu SOW (https://sow.pfron.org.pl/)

Nabór prowadzi PCPR Wągrowiec.

W imieniu podopiecznych i pracowników tutejszego Centrum  serdecznie dziękujemy  Fundacji Muszkieterów z siedzibą w Swadzimiu  za sfinansowanie  udziału  dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim w wyjeździe kolonijnym do Julinka.

Było wspaniale, cudownie, energetycznie i magicznie, a nasze dzieciaki już nie mogą doczekać się  kolejnych wakacji z Muszkieterami.

Pozdrawiamy  i raz jeszcze pięknie dziękujemy.

W linku  fotorelacja TVN z kolonii  https://dziendobry.tvn.pl/newsy/pogoda/wakacje-z-muszkieterami-w-parku-julinek-5997718

          Informujemy, że Powiat Wągrowiecki przyjął zaproszenie do realizacji programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Jednostką wyznaczoną  do obsługi wniosków i realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu.

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Dofinansowaniu podlegają koszty wynajęcie lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych spełniających indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, który spełnia warunki:

 1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy, ma charakter degresywny i wynosi:

 1. od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 2. od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta a jego maksymalna wysokość zależy od lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania: miasto wojewódzkie, gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim, pozostałe gminy w danym województwie oraz aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora Programu. Adresat Programu składa wniosek w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW).

LINK: https://sow.pfron.org.pl/logowanie

Termin naboru wniosków: od 22 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu,
ul. Wierzbowa 1, tel. 67 26 27 614

lub na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Załączniki:

 1. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/program/
 2. Treść programu oraz sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie (załącznik do programu): https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

Załączniki do pobrania:

Treść programu S-A-M Mieszkanie dla absolwenta

Załącznik nr 1 do programu S-A-M Mieszkanie dla absolwenta

Szczegółowe zasady S-A-M Mieszkanie dla absolwenta

Wzór zaświadczenia lekarskiego S-A-M Mieszkanie dla absolwenta (dysfunkcja narządu ruchu)

Wzór zaświadczenia lekarskiego S-A-M Mieszkanie dla absolwenta (dysfunkcja narządu słuchu)