EFSI Samorzad kolor

Ponowny nabór na Moderatora Grupy Wsparcia

 

Powiatowe Centrum Pomocy w Wągrowcu informuje, że w wyniku procedury naboru na stanowisko Moderatora Grupy Wsparcia do siedziby tutejszego Centrum wpłynęła tylko jedna oferta, w związku z powyższym nabór został unieważniony.

Zatem zapraszamy do składania ofert w ponownym naborze na Moderatora Grupy Wsparcia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu ogłasza ponowny nabór na Moderatora Grupy Wsparcia.

 

POBIERZ [Ogłoszenie o naborze.pdf - 2,09MB]

EFSI Samorzad kolor

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok

 

POBIERZ TUTAJ: [POBIERZ - PDF  1,97KB]

EFSI Samorzad kolor

Ogłoszenie o naborze Moderatora Grupy Wsparcia

 

POBIERZ TUTAJ: [POBIERZ - PDF  1,97KB]

zaproszenie skoki

EFSI Samorzad kolor

 

Projekt pn. „Projekt poprawiający dostęp do wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim„  realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego  i ich jednostki organizacyjne przez:

 

 

Powiat  Wągrowiecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu - Partner  Wiodący Nr 1, ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec, tel/fax. (67) 26 27 614, 26 27 933

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

w partnerstwie z:

Gminą  Wągrowiec/ Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w Wągrowcu – Partner Nr 2,  ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec, tel/fax. (67) 216 92 51

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacją  Aktywności Lokalnej w Puszczykowie – Partner Nr 3

siedziba Fundacji: ul. Lipowa 6A, 62-040 Puszczykowo,

tel. ( 61) 625 68 45,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
siedziba biura projektu: Poznań, ul. Chłapowskiego 15/1, 61-503 Poznań,

tel. kom.  663 836 373, faks: (61) 6256842, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 

 

Celem  głównym  projektu jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług dla 354 mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego, osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

- rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,

- rodzin pełniących funkcję rodzinnych form pieczy zastępczej,

- dzieci i młodzieży przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,

- osób niesamodzielnych,

- osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów,

- otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem.

 

 

Cele szczegółowe projektu:
1. Poprawa jakości funkcjonowania osób przebywających w pieczy zastępczej oraz rodzin

    przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,

2. Zwiększenie kompetencji, kwalifikacji oraz umiejętności osób sprawujących funkcję  

    rodziny zastępczej,

3. Zwiększenie wsparcia umożliwiającego pozostanie osób z niepełnosprawnościami i osób

    niesamodzielnych w lokalnej społeczności,

4. Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych  oraz opiekunów

    faktycznych w życiu społecznym i zawodowym.

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 1.01.2017 roku do 31.12.2018 roku.

Całkowita wartość projektu:  2.413.392,60  PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:  2.051.383,71  PLN
Wkład budżetu państwa:  241.339,26  PLN
Wkład jednostek samorządu terytorialnego:  120.669,63  PLN

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu partnerskiego  w ramach WRPO na lata 2014-2020

EFSI Samorzad kolor

 

11 kwietnia 2017 roku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „ Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ( nr umowy: RPWP.07.02.01-30-0028/15 -00).

 

Stronami umowy są:

 

  1.  Zarząd Województwa Wielkopolskiego – działający jako Instytucja Zarządzająca WRPO na lata 2014-2020, reprezentowany przez: Panią Joannę Ganowicz – Zastępcę DyrektoraDepartamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

  2.  Powiat Wągrowiecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu – działający w imieniu własnym oraz na rzecz Partnerów, reprezentowany przez: Pana Tomasza Kranca – Starostę Wągrowieckiego, Panią Edytę Owczarzak – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcuprzy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wągrowieckiego Pani Danucie Królczyk.

 

 

Projekt aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych

chcemypracowac1

UWAGA! Bezpłatny projekt aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych! Więcej:  kliknij TU!